O NAMA

CERIT - Centar za edukaciju, robotiku, inoacije i tehnologiju iz Mostara

CERIT je nevladino i nestranačko tijelo, neprofitnog karaktera, koje se financira grantovima, članarinama, donacijama, samostalnim radom te iz drugih izvora dopuštenih zakonom.

Ciljevi osnivanja CERIT-a su promocija robotike, digitalne kulture, internet tehnologija, poticanje inovacija, poduzetništva i održivog razvoja, edukacija građana te umrežavanje i stvaranje poticajnog ekosistema za razvoj ideja i rješenja u sredini u kojoj djeluje, te edukacije mladih i izgradnje multietničkog društva i promovisanju i unaprijeđenju društvenih vrijednosti.

CERIT podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je CERIT i osnovan.

Ciljevi, zadaci i djelatnost CERIT-a su:

- Okupljanje mladih i razvijanje njihovog interesa za robotiku, tehničku kulturu i informacijske tehnologije

- Edukacija mladih i roditelja za sigurno korištenje i primjenu interneta i novih tehnologija

- Provođenje edukacija za sticanje znanja i vještina za cjeloživotno učenje

- Edukacija mladih o prevenciji zloupotrebe droga, alkohola, kocke i igara na sreću,

- Provođenje edukacija za sticanje znanja i vještina

- Pridruživanje BiH na putu ka evropskim integracijama

- Podrška povratničkoj populaciji

- Promocija STEAM područja ( engl. Science - Nauka, Technology - Tehnologija, Engineering -Inžinjering, Art - Umjetnost, Mathmematics - Matematika)

- Informatičko osposobljavanje i edukacija građana

- Saradnja s državnim organima i organima lokalne samouprave, kao i ambasadama u BiH

- Saradnja s institucijama i ustanovama, školama i fakultetima

- Iniciranje saradnje s drugim udruženjima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva

- Poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene interneta i novih tehnologija

- Poticanje razvoja lokalnih zajednica i povezivanje različitih sektora u zajednici

- Promovisanje i apliciranje principa održivog razvoja na području djelovanja

- Organizacija javnih okupljanja, događaja, seminara, predavanja i radionica

- Provođenje edukacija koje imaju za cilj izgradnju civilnog društva te promicanje tolerancije i drugih vrijednosti društva

- Organizacija javnih okupljanja, događaja, seminara, predavanja i radionica

- Pokretanje i koordinacija projekata i izrada rješenja iz IT područja i robotike te prijave na konkurse

- Promocija CERIT-a i BiH na takmičenjima, sajmovima, konferencijama

 - Sve ostale djelatrosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva CERIT-a, sukladno važećim propisima

 

 

ID broj: 4227965340008

Transkacijski račun: 3381 3022 7097 5162 UniCredit bank d.d.

IBAN broj računa: BA393381304870977421
SWIFT: UNCRBA 22

email: ceritmostar@gmail.com
mob.: +387 62 062 862